Muusikateoreetiliste ainete osakond – muusikalugu, solfedžo (rühmaained).
Põhiõppe õpilasel on 2 solfedžot ja alates III klassist 1 muusikalugu nädalas.

Marika Raja (solfedžo, eelkooli juhataja)
Kerli Sild (solfedžo)
Einike Leppik (muusikalugu)

Eelkooli eesmärgiks on laste muusikaliste võimete avastamine, arendamine ja vastavusse viimine muusikakooli sisseastumiskatsete nõudmistega. Eelkooli võetakse õpilasi alates viiendast eluaastast. Mõnede erialade, nagu viiuli- või klaverieriala, puhul on varane alustamine oluline, kuna lapse füüsis võimaldab pillimängule paremini kohanduda. Hiljem alustajate musitseerimislaad võib jääda tehniliselt ja loominguliselt puudulikuks. Kuid alati leidub erandeid. Samas tugevamat jõudu nõudvate instrumentide, nagu kitarr ja mõned puhkpillid, puhul on hilisem alustamine olnud läbi ajaloo pillide suurusest tingitud paratamatus, millest alles päris viimastel aastakümnetel on spetsiaalsete lastele mõeldud instrumentide jõudsa arenguga üle saadud. Õppesisu valikul arvestatakse igal juhul vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi.

Eelkooli rühmatund koolieelikutele toimub mängulise tegevuse, eakohaste lastelaulude, liisusalmide, muusika kuulamise kaudu. Kooliealiste eelõpe liigub mängult õppimisele, lisandub noodikirjaga tutvumine, praktiline musitseerimine. Ained ja nädalatundide arv: rühmatund 1 x 45 minutit ja individuaalne pillitund 1 x 45 min. Õppetöö muusikakoolis algab 1. septembril ja lõppeb samuti koos üldhariduskoolidega, 2017/18. õppeaastal on viimane koolipäev 12. juuni.

Marika Raja