Muusikateoreetiliste ainete osakond

Muusikateoreetiliste ainete osakond – muusikalugu, solfedžo (rühmaained).
Põhiõppe õpilasel on 2 solfedžot ja alates III klassist 1 muusikalugu nädalas.

Marika Raja (solfedžo, eelkooli juhataja)
Kerli Sild (solfedžo)
Einike Leppik (muusikalugu)