Õppetasud

Praegused muusikakooli õppetasud kehtestas vallavolikogu oma määrusega nr 87 (17.12.2015).

Õppetasu makstakse üheksal kuul aastas, septembrist maini.

Õppetasu:

  • eelkoolis ilma erialatundideta on 15 eurot
  • eelkoolis erialatundidega 25 eurot
  • põhiõppes 37 eurot

Muusikakooli põhimäärus lubab teha õppetasu maksmisel soodustusi nii haiguse tõttu puudunud kui õppetöös ja konkurssidel silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele.

Õppetasud katavad suurusjärgus 20% kõigist muusikakooliga seotud kuludest.

Laste sõidukulud on samuti haakuv teema.

Kose vallavalitsuse 22.03.2014 vastu võetud määrus nr 4: “Sõidukulud hüvitatakse elukohajärgse põhikooli, gümnaasiumi päevases õppevormis õppivatele õpilastele.” Huvikooli nimetati hiljem: “Täiendavaid soodustusi sõidukulude hüvitamisel seoses õpilase osalemisega huvialaringis või huvikoolis otsustab Kose Vallavalitsus korraldusega võttes arvesse ka sõidusoodustuse saaja leibkonna sissetulekut ja muid olulisi tingimusi.”