Solfedžo

Solfedžo eesmärgiks on arendada õpilast paremaks nooditundjaks ning anda hea ülevaade muusikateooria algtõdedest. Tundides tegeletakse noodist laulmisega, arendatakse muusikalist kuulmist, rütmitunnet, akordide tundmist jm muusikateooriasse puutuvat. Töö toimub rühmatundides. Nädalatundide arv põhiõppes: 2 x 45 min.

Marika Raja